Classic Cars Classified Ads in USA

Volkswagen Beetle Split bumper VW Käfer Split Stoßfänger)

Volkswagen Beetle Split bumper (1930 – 1956) by stainless steel  (VW Käfer Split Stoßfänger) One set includes 1 front bumper and 2 overrides, 1 rear bumper, 2 overrides, steel bracket (4pcs), and mounting kit (bolts a...

VW Käfer USA type stoßfänger Bumper Beetle US

Volkswagen Beetle USA style bumper (1955-1972) by stainless steel (VW Käfer USA type stoßfänger) One set include: One front bumper with towel rail and 2 overrides One rear bumper with towel rail, 2 overrides Mounting...

Bumpers by stainless steel VW Beetle blade style (1955-1972)

Cản trước kiểu cánh VW Beetle (1955-1972) bằng thép không gỉ Cản trước Volkswagen Beetle kiểu dáng Châu Âu (1955-1972) bằng thép không gỉ Một bộ bao gồm: Bộ c�...